PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Narzędzia strony

Grupa wyróżnia trzy segmenty przychodowe:

 • rynek finansowy,
 • rynek towarowy,
 • pozostałe przychody.

Przychody z rynku finansowego dzielą się na przychody dotyczące:

 • obsługi obrotu,
 • obsługi emitentów,
 • sprzedaży informacji.

Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników rynku z tytułu:

 • transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym,
 • transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi,
 • transakcji instrumentami dłużnymi,
 • transakcji innymi instrumentami rynku kasowego,
 • innych opłat od uczestników rynku.

Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne źródło przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze sprzedaży.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi finansowymi są drugim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym. Przychody z obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią dominującą część przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.

Na przychody z obsługi obrotu z tytułu innych opłat od uczestników rynku składają się w szczególności opłaty za usługi umożliwiające dostęp i korzystanie z systemu notowań.

Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi są trzecim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym. Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst oraz rynek Treasury BondSpot Poland prowadzony przez BondSpot S.A., spółkę zależną GPW.

Opłaty z tytułu obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami oraz tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF (ang. Exchange Traded Fund).

Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch elementów:

 • opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem akcji i innych instrumentów do obrotu giełdowego,
 • opłat okresowych za notowanie.

Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz danych historyczno-statystycznych. Opłaty za dane czasu rzeczywistego obejmują stałą opłatę roczną oraz opłaty miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora i zakresu danych, wykorzystywanych przez poszczególnych abonentów.

Przychody Grupy w segmencie rynku towarowego stanowią przychody TGE i IRGiT oraz przychody InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego, podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie oraz z tytułu prowadzenia towarowej platformy OTC.

Przychody z rynku towarowego dzielą się na przychody z:

 • obsługi obrotu,
 • prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia,
 • rozliczenia transakcji.

W ramach przychodów z obsługi obrotu na rynku towarowym wyróżnia się:

 • przychody z obrotu energią elektryczną (na rynku kasowym i terminowym),
 • przychody z obrotu gazem ziemnym (na rynku kasowym i terminowym),
 • przychody z obrotu prawami majątkowymi (na rynku kasowym i terminowym),
 • przychody z innych opłat od uczestników (członków) rynku.

Na inne opłaty od uczestników rynku składają się opłaty TGE, w tym przychody z tytułu prowadzenia systemu RRM oraz z tytułu prowadzenia platformy towarowej OTC, a także przychody InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie.

Przychody podsegmentu „rozliczenia transakcji” stanowią przychody spółki IRGiT, która zajmuje się rozliczaniem i rozrachunkiem transakcji zawartych na TGE, zarządzaniem środkami systemu gwarantowania rozliczeń oraz ustalaniem wartości zobowiązań i należności dla członków IRGiT zgodnie z zawartymi transakcjami.

Kategoria pozostałe przychody Grupy obejmuje przychody GPW i Grupy TGE m.in. z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni oraz działalności promocyjnej.

W 2016 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży równe 310,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% (17,0 mln zł) w stosunku do 2015 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w 2016 r. w stosunku do 2015 r. związany był przede wszystkim z niższymi o 8,0% (15,9 mln zł) przychodami osiągniętymi w segmencie rynku finansowego. Spadek przychodów z rynku finansowego był wynikiem zrealizowania niższej wartości obrotów w szczególności na rynku akcji a dodatkowo obniżki opłat transakcyjnych obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku dla członków giełdy rekompensującej zmianę zasad ponoszenia kosztów na rzecz KNF wprowadzoną z początkiem 2016 roku. Zmiana zasad finansowania nadzoru polegała na rozszerzeniu kręgu podmiotów ponoszących opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo od 1 listopada 2016 r. dokonano kolejnej obniżki opłat, tym razem zarówno opłat transakcyjnych na rynku akcji jak i z tytułu sprzedaży danych giełdowych. Natomiast przychody z rynku towarowego uległy niewielkiemu obniżeniu o 0,3 mln zł tj. o 0,2% w stosunku do roku 2015. O spadku przychodów z segmentu towarowego w głównej mierze zadecydował spadek o 38,0% tj. 4,4 mln zł przychodów z obrotu energią na rynku terminowym.

Przychody ze sprzedaży TGE w 2016 r. wyniosły 83,3 mln zł, a w  2015 r. 84,2 mln zł. Przychody IRGiT ze sprzedaży usług w 2016 roku wyniosły 42,4 mln zł. Przychody BondSpot S.A. w 2016 i w 2015 roku osiągnęły następujące wartości odpowiednio: 11,0 mln zł oraz 11,6 mln zł.

W dalszej części Sprawozdania omówiono kształtowanie się przychodów Grupy GPW w podziale na poszczególne segmenty.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW i ich struktura w latach 2014 - 2016

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016 vs 2015)
Dynamika (%)
(2016 vs 2015)
w tys. zł, %2016%2015%2014%
Rynek finansowy184 025 59% 199 955 61%199 962 63%(15 930)-8,0%
Przychody z obsługi obrotu119 07938%136 94842%137 79543%(17 869)-13,0%
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym89 52029%107 94133%105 29533%(18 421)-17,1%
Instrumenty pochodne12 2024%11 5784%14 8215%6245,4%
Inne opłaty od uczestników rynku6 8362%6 3832%5 7952%4537,1%
Instrumenty dłużne10 1113%10 6693%11 6214%(558)-5,2%
Inne instrumenty rynku kasowego4100%3760%2630%348,9%
Przychody z obsługi emitentów23 9308%24 4977%23 9608%(567)-2,3%
Opłaty za notowanie19 9186%19 2296%19 0496%6893,6%
Opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty4 0121%5 2682%4 9112%(1 256)-23,8%
Przychody ze sprzedaży informacji41 01613%38 51012%38 20712%2 5066,5%
Informacje czasu rzeczywistego38 26012%        36 06911%        36 01011%2 1916,1%
Indeksy i dane historyczno
-statystyczne
2 7561%2 4411%2 1971%31512,9%
Rynek towarowy124 927 40%125 193 38%114 453 36%(266)-0,2%
Przychody z obsługi obrotu60 85720%62 55219%60 12119%(1 695)-2,7%
Obrót energią elektryczną10 1913%14 3904%14 4555%(4 199)-29,2%
Rynek kasowy2 9761%2 7601%2 3861%2167,8%
Rynek terminowy7 2152%11 6304%12 0694%(4 415)-38,0%
Obrót gazem9 2353%8 3113%          7 3852%             92411,1%
Rynek kasowy2 6551%1 6010%             6590%1 05465,8%
Rynek terminowy6 5802%6 7102%6 7262%           (130)-1,9%
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia32 00310%32 36910%31 00310%           (366)-1,1%
Inne opłaty od uczestników rynku9 4283%          7 4812%          7 2782%          1 94726,0%
Prowadzenie RŚP24 9078%        24 1667%        22 4737%             7413,1%
Rozliczenia transakcji39 16313%        38 47512%        31 85910%             6881,8%
Pozostałe przychody*1 910 1%2 743 1%3 146 1% (833)-30,4%
Razem310 862 100%327 890 100%317 561 100%(17 028)-5,2%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

 

Grupa pozyskuje przychody ze sprzedaży zarówno od kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia wartości przychodów w podziale wg ww. struktury.

Zestawienie skonsolidowanych przychodów Grupy od odbiorców zagranicznych i krajowych w latach 2014 - 2016

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
w tys. zł, %2016%2015%2014%
Przychody od odbiorców zagranicznych71 91723%73 30822%66 27021%(1 391)-1,9%
Przychody od odbiorców krajowych238 94577%254 58278%251 29179%(15 637)-6,1%
Razem310 862 100%327 890 100%317 561 100%(17 028)-5,2%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w 2016, 2015 i 2014 r. odpowiednio 4,36 EUR/PLN, 4,18 EUR/PLN oraz 4,19 EUR/PLN.

Grupa nie jest uzależniona od jakiegokolwiek z odbiorców, gdyż żaden z nich nie ma większego udziału w przychodach ze sprzedaży niż 10%.

RYNEK FINANSOWY

OBSŁUGA OBROTU

Przychody Grupy z obsługi obrotu na rynku finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosły 119,1 mln zł, w porównaniu z kwotą 136,9 mln zł w 2015 r.

W 2016 r. udział przychodów z tytułu obrotu w łącznych przychodach na rynku finansowym wyniósł 64,7% w porównaniu do 68,5% w roku ubiegłym. Najwyższy udział w przychodach z obsługi obrotu (85,4%) stanowią przychody z Głównego Rynku, które w 2016 r. wyniosły 101,3 mln zł (o 17,3 mln zł mniej niż w roku ubiegłym). Pozostały udział w przychodach mają rynki Treasury BondSpot Poland, NewConnect oraz Catalyst.

Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym

W 2016 r. przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wyniosły 89,5 mln zł, w porównaniu do 107,9 mln zł w 2015 r.

Wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku spadła o 10,2%, w tym nastąpił spadek obrotów sesyjnych o 6,9% i transakcji pakietowych o 41,2%, co wpłynęło na spadek przychodów z tytułu obrotu akcjami o 17,1% w stosunku do 2015 r. Wyższy spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym w stosunku do spadku wartości obrotów wynika z wprowadzonej obniżki opłat od transakcji od 1 stycznia 2016 r. oraz od listopada 2016 r. Dodatkowo w 2016 roku nastąpił wzrost udziału (do 10,2%) uczestników programu HVP/HVF, który charakteryzuje się niższymi stawkami opłat, w całkowitej wartości obrotów akcjami.

Obniżka opłat od transakcji w 2016 r. związana była ze zmianą systemu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Od 1 stycznia 2016 r. GPW obniżyła opłatę transakcyjną od obrotu akcjami, prawami do akcji i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF w części naliczanej od wartości zlecenia do 100 tys. zł z 0,033% do 0,029%, co ma na celu przeniesienie oszczędności wynikających ze zmiany struktury opłat na KNF na rzecz podmiotów aktywnych na tym rynku. W listopadzie 2016 roku GPW wprowadziła kolejną obniżkę opłat, która dotyczyła opłaty stałej od zlecenia na rynku akcji z 0,20 PLN na 0,15 PLN.

Dane dot. rynków akcji i innych instrumentów o charakterze udziałowym

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym (w mln zł)89,5 107,9 105,3 (18,4)-17,1%
Główny Rynek:     
Wartość obrotów (w mld zł)202,3225,3232,9(23,0)-10,2%
Wolumen obrotów (w mld akcji)14,016,519,5(2,5)-15,1%
NewConnect:     
Wartość obrotów (w mld zł)1,41,91,4 (0,6)-30,2%
Wolumen obrotów (w mld akcji)3,53,82,7 (0,3)-6,8%

Źródło: Spółka

Instrumenty pochodne

Przychody Grupy z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi na rynku finansowym wyniosły w 2016 r. 12,2 mln zł, w porównaniu do 11,6 mln zł w 2015 r.

Wzrost przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego spowodowany był w głównej mierze wzrostem wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 (o 5,4%). Całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi spadł w 2016 roku o 2,8%, co wynika w głównej mierze ze spadku wolumenu na kontraktach walutowych i opcjach.

Dane dot. rynku instrumentów pochodnych

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016 vs 2015)
Dynamika (%)
(2016 vs 2015)
 201620152014
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty pochodne (w mln zł)12,2 11,6 14,8 0,6 5,4%
Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (mln sztuk):8,08,29,5(0,2)-2,8%
w tym: wolumen obrotów kontraktami terminowymi na WIG20 (mln sztuk)4,74,46,00,25,4%

Źródło: Spółka

 

Inne opłaty od uczestników rynku

Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku w 2016 r. wyniosły 6,8 mln zł w porównaniu do 6,4 mln zł w 2015 r. Opłaty te dotyczą w szczególności dostępu do systemu transakcyjnego (m.in. opłaty licencyjne, za dołączenia i usługi serwisowe) i korzystania z systemu.

Instrumenty dłużne

W 2016 r. przychody Grupy w podsegmencie instrumentów dłużnych osiągnęły poziom 10,1 mln zł, w porównaniu do 10,7 mln zł w 2015 r. Większość przychodów Grupy (9,3 mln zł w 2016 r.) w segmencie instrumentów dłużnych generuje rynek Treasury BondSpot Poland (TBSP).

Nieznaczny spadek przychodów w stosunku do 2015 r. jest wynikiem niższych przychodów na rynku TBSP. Z kolei niższe przychody są rezultatem niższych wartości transakcji zawartych w  2016 r. w szczególności w segmencie transakcji warunkowych. Wartość transakcji ogółem zawartych w 2016 r. na TBSP wyniosła 412,8 mld zł wobec 599,4 mld zł zrealizowanych w 2015 roku i stanowiła spadek o 31,1%. Spadek przychodów z TBSP nie był tak znaczny i wynosił w stosunku do 2015 roku 6,1%. Wynika to z faktu, że spadek wartości obrotów wystąpił w znacznym stopniu w segmencie transakcji warunkowych. Wartość transakcji warunkowych zawartych w 2016 roku wyniosła 158,3 mld zł wobec wartości tych transakcji zawartych w 2015 roku na poziomie 338,7 mld zł (spadek o 53,3%). Natomiast wartość transakcji w segmencie rynku kasowego wyniosła 254,5 mld zł wobec 260,7 mld zł zrealizowanych w 2015 r, co oznacza spadek o 2,4%. Decydujące znaczenie dla przychodów ma wartość transakcji w segmencie Cash. Ponadto poziom przychodów z obrotu na rynku TBSP wynika m.in. ze struktury opłat na tym rynku i nie odzwierciedla bezpośrednio zmian wartości obrotów.

Spadek wartości transakcji na TBSP był wynikiem zmniejszonej aktywności inwestorów krajowych i zagranicznych na rynku Skarbowych Papierów Wartościowych („SPW”) w 2016 r. Bezpośredni wpływ na kształtowanie się aktywności uczestników rynku SPW, w szczególności na rynku repo miało wejście w życie z początkiem lutego 2016 r. ustawy wprowadzającej podatek od aktywów banków. Przyjęte rozwiązania przy jednoczesnej znacznej nadpłynności sektora bankowego spowodowały brak zainteresowania banków transakcjami repo oraz sell/buy back i istotny spadek wartości tych transakcji zawieranych w segmencie międzybankowym, w tym również na TBSP. Ponadto znaczącymi wydarzeniami mającymi wpływ na sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych, a pośrednio również na rynku krajowym były wyniki referendum dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit) oraz wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w USA. Na kształtowanie się poziomu cen polskich obligacji oddziaływały także czynniki lokalne, m.in. zakończenie kilkunastomiesięcznego okresu deflacji i wynikający z tego wzrost oczekiwań odnośnie do zmiany polityki pieniężnej RPP w przyszłości, obniżenie ratingu kredytowego Polski przez S&P czy też projekty dotyczące przyszłych zmian funkcjonowania systemu emerytalnego.

Wartość obrotów na rynku Catalyst wzrosła w stosunku do 2015 r. o 12,2%. Jednakże przychody z tego tytułu mają niewielki udział w całości przychodów Grupy z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi.

Dane dot. rynków instrumentów dłużnych

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Rynek finansowy, przychody z obsługi obrotu: instrumenty dłużne (w mln zł)             10,1              10,7              11,6          (0,6)-5,2%
Catalyst:     
Wartość obrotów (mld zł)            3,1            2,5            3,1          0,624,2%
w tym: Wartość obrotów instrumentami nieskarbowymi (mld zł)            2,1            1,9            2,5          0,212,2%
Treasury BondSpot Poland, wartość obrotów:     
Transakcje warunkowe (mld zł)         158,3         338,7         439,2     (180,4)-53,3%
Transakcje rynku kasowego (mld zł)         254,5         260,7         327,5        (6,2)-2,4%
 

Inne instrumenty rynku kasowego

Przychody Grupy z obrotu innymi instrumentami rynku kasowego w 2016 r. wyniosły 410 tys. zł w porównaniu do 376 tys. zł w 2015 r. Na przychody te składają się opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, ETF-ami i warrantami.

OBSŁUGA EMITENTÓW

Przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym w 2016 r. wyniosły 23,9 mln zł, w porównaniu do 24,5 mln zł w 2015 r.

W 2016 r. przychody z opłat za notowanie wyniosły 19,9 mln zł, w porównaniu do 19,2 mln zł w roku poprzednim. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. W 2016 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu opłat za notowanie w porównaniu do 2015 r. Spadek kapitalizacji spółek na Głównym Rynku GPW na koniec 2015 r. w porównaniu do końca 2014 roku nie przełożył się na spadek opłat za notowanie z uwagi na strukturę zmian w kapitalizacji spółek oraz strukturę opłat (maksymalny poziom opłaty rocznej za notowanie to 70 tys. zł).

Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły w 2016 r. 4,0 mln zł, w porównaniu do 5,3 mln zł w roku poprzednim. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów jest liczba debiutów na rynkach GPW oraz wartość akcji wprowadzonych do obrotu.

Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku GPW spadły o 2,8% w stosunku do 2015 r. i wyniosły 19,6 mln zł. Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne dla Głównego Rynku zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Dane dot. Głównego Rynku GPW

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016 vs 2015)
Dynamika (%)
(2016 vs 2015)
 201620152014
Główny Rynek     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł)19,620,220,1(0,6)-2,8%
Łączna kapitalizacja notowanych spółek (w mld zł)1 115,71 082,91 253,032,93,0%
w tym: Kapitalizacja notowanych spółek krajowych557,1516,8591,240,37,8%
w tym: Kapitalizacja notowanych spółek zagranicznych558,6566,1661,8(7,5)-1,3%
Łączna liczba notowanych spółek487487471-  0,0%
w tym: Liczba notowanych spółek krajowych434433420 1,00,2%
w tym: Liczba notowanych spółek zagranicznych535451(1,0)-1,9%
Wartość ofert (oferty pierwotne i wtórne) (w mld zł) *4,944,84,6(39,9)-89,0%
Liczba nowych spółek (w okresie)193028(11,0)-36,7%
Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł)5,65,25,70,48,3%
Liczba spółek wycofanych z obrotu191485,035,7%
Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu** (w mld zł)7,311,13,5(3,9)-34,8%

* w I kwartale 2015 r. miały miejsce SPOs (oferty wtórne) Santander Bank o wartości 33,0 mld zł
** w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowa

Źródło: Spółka

 

Przychody z obsługi emitentów na rynku NewConnect w 2016 roku wyniosły 2,3 mln zł wobec 2,4 mln zł osiągnięte w 2015 roku. Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dane dot. rynku NewConnect

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016 vs 2015)
Dynamika (%)
(2016 vs 2015)
 201620152014
NewConnect     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł)2,32,42,5(0,1)-4,8%
Łączna kapitalizacja notowanych spółek (w mld zł)9,88,79,11,113,1%
w tym: Kapitalizacja notowanych spółek krajowych9,58,48,81,112,6%
w tym: Kapitalizacja notowanych spółek zagranicznych0,30,20,40,130,5%
Łączna liczba notowanych spółek406418431(12,0)-2,9%
w tym: Liczba notowanych spółek krajowych398408421(10,0)-2,5%
w tym: Liczba notowanych spółek zagranicznych81010(2,0)-20,0%
Wartość ofert (oferty pierwotne i wtórne) (w mld zł)0,20,40,4(0,2)-52,1%
Liczba nowych spółek (w okresie)161922(3,0)-15,8%
Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł)0,50,60,6(0,1)-10,2%
Liczba spółek wycofanych z obrotu*303236(2,0)-6,3%
LKapitalizacja spółek wycofanych z obrotu** (w mld zł)1,31,53,1(0,2)-12,4%

* uwzględnia spółki, które zostały przeniesione na Główny Rynek

** wartość w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań

Źródło: Spółka

Przychody z obsługi emitentów na rynku Catalyst wzrosły w stosunku do 2015 r. Wzrost ten jest wynikiem wzrostu liczby notowanych instrumentów: 566 na koniec 2016 r., w porównaniu do 532 na koniec 2015 r. Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dane dot. rynku Catalyst

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Catalyst     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł)2,12,01,40,15,9%
Liczba emitentów176192193         (16)-8,3%
Liczba wyemitowanych instrumentów566532517346,4%
w tym: nieskarbowych525496487295,8%
Wartość wyemitowanych instrumentów (mld zł)707,4613,1544,694,315,4%
w tym: nieskarbowych81,869,664,112,217,6%

Źródło: Spółka

SPRZEDAŻ INFORMACJI

Przychody z tytułu sprzedaży informacji w 2016 r. wyniosły 41,0 mln zł, w porównaniu do 38,5 mln zł w roku poprzednim. Pomimo spadku liczby dystrybutorów, liczba abonentów nie uległa zmniejszeniu w stosunku do 2015 roku. Wzrost przychodów jest wynikiem podwyżki stawki miesięcznej opłaty abonenckiej za arkusz 5 najlepszych ofert opłacanej przez abonentów instytucjonalnych innych niż członkowie giełdy oraz wzrostu liczby umów z klientami wykorzystującymi dane GPW w handlu automatycznym i innego typu aplikacjach (dane non-display).

Dane dot. sprzedaży informacji

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Catalyst     
Przychody z obsługi emitentów (w mln zł)2,12,01,40,15,9%
Liczba emitentów176192193(16)-8,3%
Liczba wyemitowanych instrumentów566532517346,4%
w tym: nieskarbowych525496487295,8%
Wartość wyemitowanych instrumentów (mld zł)707,4613,1544,694,315,4%
w tym: nieskarbowych81,869,664,112,217,6%

Źródło: Spółka

RYNEK TOWAROWY

Przychody rynku towarowego tworzą przede wszystkim przychody Grupy TGE.

Przychody Grupy TGE uzależnione są przede wszystkim od: wolumenu obrotów na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych, wolumenu wystawianych i umarzanych świadectw pochodzenia przez członków Rejestru Świadectw Pochodzenia, a także od przychodów z tytułu rozliczania transakcji i rozrachunków towarów giełdowych w ramach podsegmentu rozliczenia transakcji prowadzonego przez spółkę IRGiT.

Przychody Grupy GPW z rynku towarowego w 2016 r. wyniosły 124,9 mln zł w stosunku do 125,2 mln zł w 2015 r.

Nieco niższe przychody z rynku towarowego w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wynikały przede wszystkim ze spadku przychodów z obrotu energią elektryczną na rynku terminowym oraz z obsługi obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.

OBSŁUGA OBROTU

W 2016 r. przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym wyniosły 60,9 mln zł i były niższe o 1,7 mln zł w porównaniu do 62,6 mln zł w roku poprzednim.

Na przychody Grupy GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym składały się: przychody z tytułu obrotu energią elektryczną na rynku kasowym w wysokości 3,0 mln zł, przychody z tytułu obrotu energią na rynku terminowym w wysokości 7,2 mln zł, przychody z tytułu obrotu gazem na rynku kasowym w wysokości 2,7 mln zł, przychody z tytułu obrotu gazem na rynku terminowym w wysokości 6,6 mln zł, przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej w wysokości 32,0 mln zł, natomiast 9,4 mln zł to inne opłaty od uczestników rynku.

Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną wyniosły w 2016 r. 10,2 mln zł, w porównaniu do 14,4 mln zł w roku poprzednim. Łączny wolumen obrotów na rynku energii prowadzonym przez TGE wyniósł 126,7 TWh w 2016 r. w porównaniu do 186,7 TWh w 2015 r. Największy spadek wolumenu obrotu energią elektryczną nastąpił w transakcjach terminowych, co miało związek dużą niepewnością na rynku energii i spadkiem poziomu tzw. obliga obrotu energią elektryczną poprzez rynek regulowany.

Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu gazem wyniosły w 2016 r. 9,2 mln zł, w porównaniu do 8,3 mln zł w 2015 r. Wolumen obrotu gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł 114,5 TWh w 2016 r., w porównaniu do 106,9 TWh w 2015 r. Na rynku gazu największy wzrost wolumenu obrotu odnotowano w transakcjach spot.

Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu prawami majątkowymi wyniosły w 2016 r. 32,0 mln zł, w porównaniu do 32,4 mln zł w roku poprzednim, co oznacza spadek o 0,4 mln zł. W  2016 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 50,5 TWh w porównaniu do 59,0 TWh w 2015 r. Zmiany przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi nie odpowiadają proporcjonalnie zmianom wolumenów obrotu ze względu na różne stawki opłat dla poszczególnych rodzajów praw majątkowych.

Wolumen obrotów prawami majątkowymi do zielonych świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyniósł w 2016 r. 24,0 TWh, w porównaniu do 26,6 TWh w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do zielonych świadectw pochodzenia energii elektrycznej (PMOZE) stanowiły w analizowanych okresach odpowiednio 66,8% oraz 76,3% przychodów ogółem Grupy z tytułu prowadzenia obrotu prawami majątkowymi. Jednocześnie, wzrósł udział w przychodach innych instrumentów, w szczególności czerwonych (PMEC) oraz żółtych (PMGM) certyfikatów, które odpowiadały odpowiednio za 12,2 % i 11,4 % przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi w 2016 r. (w 2015 roku udział ten wynosił odpowiednio 9,0% i 9,8%).

Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2016 r. wyniosły 9,4 mln zł, w porównaniu do 7,5 mln zł w 2015 r., co oznacza wzrost 26,0 % (1,9 mln zł). Inne opłaty od uczestników rynku towarowego stanowiły opłaty od uczestników rynków TGE, a także przychody InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego.

Poziom innych opłat od uczestników rynku jest kształtowany głównie przez przychody z tytułu opłat stałych związanych z uczestnictwem w rynku, opłat za anulowanie transakcji, opłat za transfer pozycji, opłat za usługi związane z raportowaniem transakcji w ramach RRM (Registered Reporting Mechanism), opłat za dostęp do systemu oraz opłaty za zarządzanie środkami funduszu gwarancyjnego. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji, liczby nowych klientów domów maklerskich oraz liczby nowych dostępów do systemu rozliczeniowego.

Znaczny wzrost przychodów Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2016 r. wynika z opłat za usługi związane z raportowaniem transakcji w ramach RRM.

Dane dot. obsługi obrotu na rynku towarowym

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Rynek towarowy, przychody z obsługi obrotu (mln zł)60,962,660,1 (1,7)-2,7%
Wolumen obrotów energią elektryczną:     
Transakcje spot (TWh)27,625,123,82,59,9%
Transakcje terminowe (TWh)99,0161,6163,0(62,5)-38,7%
Wolumen obrotów gazem:     
Transakcje spot (TWh)24,613,96,610,776,6%
Transakcje terminowe (TWh)89,992,9105,1(3,1)-3,3%
Wolumen obrotów prawami majątkowymi (TGE) (TWh)50,559,036,0(8,5)-14,4%

REJESTR ŚWIADECTW POCHODZENIA

W 2016 r. przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wyniosły 24,9 mln zł, w porównaniu do 24,2 mln zł w 2015 r. Pomimo znacznego wzrostu umorzonych praw majątkowych (o 92,4%), nastąpił nieznaczny wzrost przychodów w porównaniu do 2015 r., co jest wynikiem spadku wolumenu wystawionych praw majątkowych (o 6,1 %), które ze względu na wyższą opłatę mają największy wpływ na przychody.

Dane dot. Rejestru Świadectw Pochodzenia

 Rok zakończony 31 grudniaZmiana
(2016
vs
2015)
Dynamika (%)
(2016
vs
2015)
 201620152014
Rynek towarowy, przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej (mln zł)24,924,222,5 0,7 3,1%
Wystawione prawa majątkowe (TWh)47,750,942,2(3,1)-6,1%
Umorzone prawa majątkowe (TWh)43,022,320,620,692,4%

Źródło: Spółka

ROZLICZENIA TRANSAKCJI

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. W  2016 r. przychody te wyniosły 39,2 mln zł, w stosunku do 38,5 mln zł w 2015 r.

Wzrost przychodów wynika ze wzrostu wolumenów obrotu na rynku gazu w porównaniu do 2015 r. oraz z faktu, że do połowy 2015 r. obowiązywała promocja obniżająca stawki opłat na rynku gazu.

POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody Grupy w 2016 r. wyniosły 1,9 mln zł, podczas gdy w 2015 r. 2,7 mln zł. Pozostałe przychody Grupy stanowią przychody z tytułu działalności edukacyjnej oraz PR, wynajmu powierzchni oraz sponsoringu.