Obligacje GPW

Narzędzia strony

Wysoki popyt na obligacje serii D i E w połączeniu z wysokością ustalonej marży pokazuje dobrą kondycję Spółki i duże zaufanie inwestorów w stosunku do GPW.

Od 2012 r. w obrocie na rynku regulowanym GPW oraz na ASO BondSpot notowane są obligacje serii Ai B. Zostały one wyemitowane na przełomie 2011 i 2012 r. w łącznej wartości 245 mln zł, a następnie wprowadzone do obrotu na Catalyst (rynek regulowany i ASO) i zasymilowane pod jednym kodem ISIN. Obligacje GPW serii A i B są obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie jest stałe w półrocznym okresie odsetkowym i jest oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych. W październiku 2015 r. połowa tych obligacji, o wartości 124,5 mln zł zostało wykupionych przez GPW po cenie 101,20 zł za obligację. W obrocie pozostały obligacje opiewające na kwotę 120,5 mln zł. W 2015 r. cena obligacji GPW wahała się w przedziale od 100,40 zł w dniu 21 grudnia 2015 r. do 101,60 zł w dniu 28 września 2015 r. Termin wykupu obligacji przypadał na 2 stycznia 2017 r.

W związku z wykupem połowy obligacji serii A i B 6 października 2015 r. GPW wyemitowała siedmioletnie obligacje serii C na kwotę 125 mln zł. Ich wykup nastąpi 6 października 2022 r. Obligacje te nie są zabezpieczone. Od grudnia 2015 r. obligacje są notowane na ASO prowadzonym przez GPW i BondSpot. Oprocentowanie obligacji serii C jest stałe na poziomie 3,19% w skali roku, a odsetki będą wypłacane półrocznie. W dniu emisji oprocentowanie to było najniższe spośród korporacyjnych długoterminowych obligacji stałokuponowych emitowanych w złotych polskich i notowanych na Catalyst. Pozyskane środki z emisji obligacji serii C zostały wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii A i B.

W związku z wykupem drugiej części obligacji serii A i B, który zgodnie z okres zapadalności przypadał na 2 stycznia 2017 r. Zarząd GPW podjął w październiku 2016 r. uchwałę nr 1058/2016 w sprawie emisji 1.200.000 pięcioletnich obligacji serii D i E na okaziciela. Seria D była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, natomiast seria E do inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: 99,88 zł dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. oraz 99,89 zł dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 120.000.000 zł. Obligacje serii D zostały przydzielone 29 grudnia 2016 r., natomiast obligacje serii E - 5 stycznia 2017 r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Obligacje są notowane na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.

Odsetki obligacji GPW serii D i E

Numer Okresu OdsetkowegoPierwszy Dzień Okresu OdsetkowegoLiczba dni w Okresie OdsetkowymDzień Ustalenia UprawnionychOstatni Dzień Okresu Odsetkowego oraz Dzień Płatności
1 Dzień EmisjiLiczba dni od Dnia Emisji (włącznie) do 31.01.2017 (z wyłączeniem tego dnia)23.01.2017r.31.01.2017 r.
231.01.2017 r.18121.07.2017 r.31.07.2017 r.
331.07.2017 r.18423.01.2018 r.31.01.2018 r.
431.01.2018 r.18123.07.2018 r.31.07.2018 r.
531.07.2018 r.18423.01.2019 r.31.01.2019 r.
631.01.2019 r.18123.07.2019 r.31.07.2019 r.
731.07.2019 r.18423.01.2020 r.31.01.2020 r.
831.01.2020 r.18223.07.2020 r.31.07.2020 r.
931.07.2020 r.18422.01.2021 r.31.01.2021 r.
1031.01.2021 r.18123.07.2021 r.31.07.2021 r.
1131.07.2021 r.18421.01.2022 r.31.01.2022 r.