Dywidenda

Narzędzia strony

GPW to stabilna finansowo spółka, która od lat regularnie wypłaca dywidendę swoim inwestorom. Stopa dywidendy w 2016 r. wyniosła rekordową wartość 6,7%, a od momentu debiutu Spółka dokonała już łącznej wypłaty dywidend o wartości 11,39 zł na akcję.

Zgodnie z obecną strategią intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda jest wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
  • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
  • potrzeba podejmowania działań na rzecz infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
  • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.  

WYPŁATA DYWIDENDY W 2016 R.

GPW wypłaciła swoim właścicielom dywidendę za każdy rok od momentu debiutu w roli spółki publicznej. 4 sierpnia 2016 r. Spółka wypłaciła 99,1 mln zł dywidendy, z czego 96,6 mln zł z zysku za 2015 r., a 2,5 mln zł z kapitału rezerwowego. Dywidendę w wysokości 2,36 zł na akcję otrzymali akcjonariusze GPW, którzy posiadali akcje 18 lipca 2016 r. (dzień ustalenia praw do dywidendy). Stopa dywidendy, liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa, wyniosła 6,7%.

Dywidenda GPW z zysków osiągniętych w latach 2010-2015

Rok, za który wypłacono dywidendęWypłacona dywidenda (w tys. zł)Dywidenda na akcję (w zł)Wskaźnik wypłaty dywidendy[26]Stopa dywidendy[27]Dzień dywidendyDzień wypłaty dywidendy
201599 0542,3680,27%6,69%20.07.201604.08.2016
2014100 7332,4089,88%4,93%15.07.201504.08.2015
201350 3661,2044,45%3,31%07.08.201426.08.2014
201232 7380,7830,95%2,03%12.07.201326.07.2013
201160 4401,4445,19%3,84%06.07.201220.07.2012
2010134 7303,21142,28%6,05%12.07.201127.07.2011
[26] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[27] W oparciu o kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy