CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Narzędzia strony

Kształt strategii Grupy Kapitałowej GPW i jej realizacja, w szczególności:

 • Rozwój projektów wspierających płynność na GPW i pozyskiwanie nowych uczestników rynku, w tym:
  • rozwój programu HVP i HVF,
  • pozyskiwanie nowych animatorów na rynku terminowym i kasowym,
  • dalsze usprawnianie infrastruktury dostępowej na GPW, w tym m.in rozwój usługi kolokacji,
  • uruchomienie działalności operacyjnej przez nowych Członków GPW
 • Kontynuacja działań optymalizacyjnych, usprawniających organizację oraz zwiększających poziom integracji w ramach GK GPW.
 • Dostosowywanie infrastruktury GPW oraz wszelkich regulacji wewnętrznych spółki do MIFiD II

Ewentualne dalsze decyzje GPW o obniżeniu opłat transakcyjnych

Od 2016 r. obowiązuje nowy model finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zgodnie z którym koszty nadzoru realizowanego przez KNF pokrywane są nie tylko przez GPW i KDPW, jak to miało miejsce do końca 2015 r., ale przez szerszą grupę podmiotów (m.in. emitentów, firmy inwestycyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe i TFI). W efekcie obciążenia GPW z tego tytułu spadływ 2016 r. o około połowę w stosunku do 2015 r. W odpowiedzi GPW zdecydowała się na obniżkę opłat transakcyjnych i opłat od danych rynkowych (szczegóły opisane zostały w rozdziale dot. realizacji strategii GPW). GPW nie wyklucza jednak dalszych decyzji w zakresie obniżania opłat transakcyjnych mając na uwadze przede wszystkim budowanie płynności na rynkach GPW.

Nowe systemy transakcyjne na TGE w pierwszym półroczu 2017 r.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wyposażą TGE w udoskonalone funkcjonalności i umożliwią sprawną obsługę stale rosnących wolumenów obrotu, a także rozszerzenie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. Towarowa Giełda Energii  podpisała z  Nasdaq  umowę dotyczącą wdrożenia systemu  notującego X-stream Trading 22 grudnia 2014 roku r., natomiast w dniu 12 lutego 2015 roku podpisano aneks do Umowy dotyczący systemu SAPRI.

System SAPRI, aplikacja Nasdaq do obsługi aukcji energii, będzie miała zastosowania w ramach udziału TGE w europejskich transgranicznych aukcjach energii, w tzw. mechanizmie PCR (Price Coupling of Regions). We wrześniu 2016 roku oba w/w systemy zostały zaakceptowane przez TGE i obecnie są w trakcie finalnych testów z uczestnikami rynku. Produkcyjne wdrożenie w/w rozwiązań planowane jest na pierwsze półrocze 2017 roku.

Udział TGE w rynku międzynarodowym

Przystąpienie TGE do PCR będzie miało wpływ na rozwój rynku spot w 2017 r. z dostawą energii elektrycznej na TGE w zakresie Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego w Polsce. Pozwoli również na udział TGE w rynkach spot w innych krajach Europy Zachodniej i Północnej.

W 2017 r. kolejnym etapem działania TGE w projektach międzynarodowych, będzie operacyjne uruchomienie rynku RDN w modelu PCR w ramach rynku MRC, co przewidywane jest na przełomie I i II kwartału 2017 – terminy jeszcze do precyzyjnego ustalenia. W tym zakresie TGE złoży stosowne wnioski proceduralne w Projektach PCR i MRC. Przewidywane jest zawarcie umów operacyjnych dla funkcjonowania Market Coupling na połączeniach SwePol i LitPol w oparciu o model PCR. Ten proces zostanie rozpoczęty w lutym 2017r. PSE i TGE powinny wynegocjować i podpisać umowy o współpracy transgranicznej z udziałem giełd i operatorów w zakresie połączeń z Litwą i Szwecją w I kwartale 2017 r.

Przewidywane jest zaangażowanie się TGE w projekty rynku dnia bieżącego LIP POLSKA i XBID, po dokonaniu stosownych uzgodnień z URE i PSE. Plan finansowy na 2017r. oparty został na budżetach poszczególnych projektów, a koszty projektów rynku dnia bieżącego zostaną ustalone po podpisaniu umów w tym zakresie.