Analiza wskaźnikowa

Narzędzia strony

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ORAZ FINANSOWANIA SPÓŁKI

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zadłużenie Grupy nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Wskaźnik stosunku długu netto do zysku EBITDA pozostał na ujemnym poziomie, analogicznie jak 2015 r., co jest efektem ujemnej wartości długu netto (środki pieniężne przewyższają zobowiązania oprocentowane), przy jednoczesnym wzroście zysku EBITDA. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego spadł w porównaniu do 2015 r. w wyniku wzrostu wartości kapitałów własnych. W 2016 r. Grupa nie pozyskiwała dodatkowego kapitału obcego choć w GPW rozpoczął się proces emisji obligacji serii D i E. Jednakże rejestracja tych emisji i rozpoznanie zadłużenia z nich wynikających nastąpiło już w styczniu 2017 roku. Natomiast 2 stycznia 2017 roku nastąpił wykup obligacji serii A i B, co spowodowało że stan zadłużenia nie zwiększył się.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2016 r. wynosił 2,1; jego spadek jest wynikiem wzrostu zobowiązań krótkoterminowych w wyniku przekwalifikowania w GPW zadłużenia wynikającego z obligacji serii A i B jako zadłużenia krótkoterminowego (termin zapadalności tych obligacji to 2 stycznia 2017 roku). Wskaźnik ten nadal jednak kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji wzrósł w 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego głównie w wyniku wzrostu zysku EBITDA Grupy. Tym samym, Grupa wygenerowała przepływy z działalności operacyjnej pozwalające wielokrotnie pokryć bieżące zobowiązania z tytułu emisji obligacji.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźniki rentowności poprawiły się w porównaniu z 2015 r. w wyniku spadku kosztów operacyjnych, co jest wyrażone w poprawiających się wskaźnikach rentowności, cost/income oraz ROE i ROA Grupy.

Podstawowe wskaźniki Grupy GPW

  Dane na dzień/ za okres 12 miesięcy zakończony
  31 grudnia 201631 grudnia 201531 grudnia 2014
     
Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Grupy    
Dług netto / EBITDA1), 2)(1,1)(0,6)(1,0)
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego3)33,1%34,3%35,2%
Wskaźniki płynności    
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej4)2,14,94,7
Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji5)24,323,517,0
Wskaźniki rentowności    
Rentowność EBITDA6)59,1%54,9%50,7%
Rentowność operacyjna7)50,8%46,8%41,7%
Rentowność netto8)42,2%37,1%33,8%
Cost / income9)48,3%53,2%57,2%
ROE10)18,0%17,3%16,1%
ROA11)11,8%11,4%10,7%

[1] Dług netto = zobowiązania oprocentowane - środki płynne Grupy GPW (na dzień bilansowy)

[2] EBITDA = zysk operacyjny Grupy GPW + amortyzacja (za okres 12 miesięcy; bez uwzględnienia udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych)

[3] Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania oprocentowane / kapitał własny (na dzień bilansowy)

[4] Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe (na dzień bilansowy)

[5] Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji = EBITDA / koszty odsetek z tyt. emisji obligacji (odsetki wypłacone i naliczone za okres 12 miesięcy)

[6] Rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

[7] Rentowność operacyjna = zysk operacyjny Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

[8] Rentowność netto = zysk netto Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

[9] Cost / income = koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy)

[10] ROE = zysk netto Grupy GPW (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

[11] ROA = zysk netto Grupy GPW (za okres ostatnich 12 miesięcy) / średnia wartość aktywów ogółem na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy

Źródło: Spółka