Akcjonariusze

Narzędzia strony

Na dzień 31 grudnia 2016 r. największym akcjonariuszem GPW i jedynym, którego zaangażowanie przekraczało 5% kapitału zakładowego, był Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada 14 688 470 akcji, stanowiących 35,00% wszystkich akcji i 51,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2016 r.

Struktura akcjonariatu GPW na koniec 2016 r.

Krajowe otwarte fundusze emerytalne (OFE) posiadały na koniec 2016 r. łącznie 3,17 mln akcji GPW, co stanowiło 7,4% udziału w kapitale zakładowym. Według szacunków GPW kolejnych 6,7 % akcji było w posiadaniu pozostałych krajowych inwestorów instytucjonalnych (głównie TFI), 33,3% posiadali bezpośrednio krajowi inwestorzy indywidualni, a 17,6% inwestorzy zagraniczni.